کلیه (خلاصه)

۰
ساختار و عملکرد کلیه ساختار بیرونی کلیه و نحوه ی محافظت از آن کلیه‌ها اندام‌هایی لوبیایی شکل اند و به…

تکنیک توصیفی

۰
تکنیک توصیفی در زیست شناسی نظام جدید از روش ها و تکنیک هایی استفاده کنید که بتوانید در حدود یک…

آموزش قلب (خلاصه)

۰
دستگاه گردش مواد دستگاه گردش مواد انسان از سه بخش تشکیل شده است: قلب، رگ های خونی و خون بافت…

تنفس و ریه

۰
ساز و کار دستگاه تنفس دلیل تنفس : رساندن اکسیژن به همه ی یاخته های بدن و دفع دی اکسید…

گوارش و جذب مواد

۰
عملکرد دستگاه گوارش به زبان ساده عملکرد دستگاه گوارش هضم و جذب مواد غذایی است که هضم به معنای تجزیه…

نوکلئیک اسیدها

۰
تمام ویژگی های یاخته‌های بدن جانداران تحت فرمان هسته هستند . فام تن‌ها (کروموزوم‌ها) در هسته قرار دارند که در…
فهرست